Organisationsudvikling

Vi tilbyder  Events  Workshop – foredrag Teamtræning   Ledertræning   Salgstræning

OrganisationsudviklingNår vi igangsætter interne udviklingsprocesser, er det nødvendigt at kigge på organisationen som helhed.

Der opnåes indsigter i kommunikation, samarbejde, ledelse, trivsel og motivation, som benyttes til at hjælpe hele organisationen til at fungere bedre i dagligdagen.

Hvis en organisation skal fungere, skal både medarbejdere og ledere have den information de har brug for, herunder information om hvordan andre oplever deres adfærd, holdninger og resultater. Dét får de ikke, hvis organisationen er præget af frygt, usikkerhed og mistillid.

Man kunne vove den påstand, at organisationer har en indbygget tendens til at avle frygt- for hvad chefen tænker, for hvad kolleger mener, for at dumme sig, for sanktioner, for isolation og i sidste instans for arbejdsløshed – og frygten fører til lukkethed, ansvarsforflygtigelse og stagnation.

For at modvirke dette må vi bevidst fremelske et arbejdsklima, der er præget af Loyalitet, Engagement, Tillid, Tilfredshed, Åbenhed og Ansvarlighed og dét kræver en målrettet, omfattende og langvarig indsats.

Organisationsudvikling kræver involvering og indgreb

Organisationsudvikling handler for os om at påvirke opfattelser, vaner, roller, samarbejdsmønstre og kommunikationsmåder i organisationen. French & Bell nævner 13 typer af indgreb, som kan indgå i organisationsudvikling:

 1. Indledende diagnose, f.eks. ved brug af interview, spørgeskemaer og andre metoder, som kan give et billede af organisationens tilstand, eller måske rettere af hvordan tilstanden opleves
 2. Teambuilding, som kan forbedre samspillet i enheder og arbejdsgrupper
 3. Tværgående aktiviteter, som kan forbedre samspillet mellem enheder eller grupper
 4. Systematisk feedback, hvor der f.eks. kan benyttes spørgeskemaer til ledervurdering, arbejdsklimavurdering m.m. med henblik på konkrete initiativer til forbedringer på bestemte områder
 5. Uddannelse og træning med henblik på udvikling af arbejdsmæssige og/eller personlige kompetencer
 6. Teknologiske eller strukturelle ændringer, som kan forbedre arbejdsvilkårene
 7. Proceskonsultation, hvor konsulenter, ledere eller andre nøglepersoner hjælper grupper af andre til indsigt og handlen
 8. Ledelsesudvikling, som omfatter udvikling af de enkelte lederes evner, teambuilding i ledergruppen og udvikling af ledergruppens relationer udadtil 
 9. Mediation, hvor en tredjepart (en mediator) hjælper to stridende parter til selv at løse deres konflikt
 10. Coaching og rådgivning, hvor konsulenter, ledere eller andre nøglepersoner hjælper enkeltpersoner til at definere deres udviklingsmål, blive mere klar over hvordan andre ser dem, og lære nye handlemåder som kan hjælpe dem til at nå deres mål 
 11. Livs- og karriereplanlægning, som hjælper enkeltpersoner til at fokusere på deres livs- og karrieremål og på hvordan de kan nå dem
 12. Mål- og planlægningsaktiviteter med henblik på at træne enkeltpersoner, enheder og hele organisationen i målfastsættelse og planlægning 
 13. Strategiske ledelsesaktiviteter med henblik på at hjælpe ledergruppen og andre nøglepersoner til at fokusere på organisationens fremtid og omgivelser

Som det fremgår, omfatter indgrebene et bredt spektrum af aktiviteter med “blød” fokus, dvs. fokus på mennesker, samarbejde og kommunikation, samt nogle få aktiviteter med umiddelbar “hård” fokus, dvs. management: teknologi, strukturer og planlægning. Også den hårde fokus har dog et blødt sigte, nemlig at frigøre menneskeligt potentiale og at træne ledere og medarbejdere i selv at håndtere fremtidige udfordringer.

“Culture eats strategi for lunch”. Citat: Peter Drucker

Vi tilbyder  Events  Workshop – foredrag Teamtræning   Ledertræning   Salgstræning